Teenused

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
Juhendamine on teenuste osutamise ja koordineerimise protsess, mille eesmärk on kliendi sidumine temale vajalike ja sobilike teenustega õigeaegselt ning temale vajalikus mahus teenusel viibimise ajal.

Füsioterapeudi teenus
Füsioterapeutilise nõustamise teenus on rehabilitatsioonisfääris suunatud kliendi elu­ ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamisele, kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele.

Sotsiaaltöötaja teenus
Individuaalne sotsiaalnõustamine on inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös kliendiga tema toimetuleku­ ja funktsioneerimisevõime tõstmiseks.

Sotsiaaltöötaja perenõustamine
Individuaalne sotsiaalnõustamine on inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös kliendiga ja tema perega toimetuleku­ ja funktsioneerimisevõime tõstmiseks.

Eripedagoogi teenus
Eripedagoogi teenus on isiku edasijõudmise analüüsimine; arenguliseks ja hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimine; isiku õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimine isiku arengulist eripära arvesse võttes ja eelneva põhjal pereliikmete või toetavate isikute sobilikest tingimustest esmane teavitamine; elukestva õppimise vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine, arvestades inimese puudest, hälbest või haigusest/häirest tingitud arengulisi ja ealisi muudatusi ning erivajadusi.

Psühholoogi teenus ja perenõustamine
Psühholoogi teenus on kliendi ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine. Koostöös kliendi ja/või tema lähedastega probleemsete valdkondade, arenguvajaduste, olemasolevate ja vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine; kliendile või tema lähedastele toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ja nende harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine; edasisuunamise vajaduse täpsustamine ja/või korraldamine.

Logopeedi teenus
Logopeedi teenus on kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise taastamine, kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, kommunikatsioonivõime hindamine kutsesobivuse seisukohalt, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.