Mida teha, et rehabilitatsiooniteenust saada?

Puuet omaval isikul: tuleb täita REHABILITATSIOONITEENUSE TAOTLUS ja lisada passi või ID-kaardi koopia.  Rehabilitatsiooniteenuse taotlus  *.pdf  *.rtf  

Puuet taotleval isikul: tuleb täita ARSTLIKU EKSPERTIISI TAOTLUS

Ekspertiisitaotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele *.pdf   *.rtf  *.odt
Ekspertiisitaotlus tööealisele inimesele *.pdf    *.rtf  *.odt

 1. Täidetud taotlus viiakse või saadetakse postiga kohalikku pensioniametisse.
 2. Vastuseks saab klient suunamiskirja, mis tuleb tähitud kirjaga koju.
 3. 21 päeva jooksul tuleb ennast registreerida rehabilitatsiooniplaani koostamiseks, teile sobivas asutuses.
 4. Asutuste loetelu leht on suunamiskirjaga kaasas.  Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste kontaktandmed    http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
 5. Valitud asutus registreerib ja annab Teile vastuvõtuaja komisjoni, kus on 5 spetsialisti: arst, füsioterapeut, sotsiaaltöötaja, psühholoog, pedagoog, logopeed, tegevusterapeut, õde.
 6. Laste puhul on logopeed kindlasti vajalik ja täiskasvanutel psühholoog.
 7. Arst ei ole kohustuslik rehabilitatsioonimeeskonda, v. a psüühilise erivajadusega isiku rehabilitatsiooniplaani koostamisel, kui arst peab koostama plaani Lisa 2.
 8. On  asutusi, kes tulevad komisjoniga koju ja teevad plaani Teie kodus. Kliendile ei maksa see midagi.
 9. Komisjon koostab rehabilitatsiooniplaani ja teeb ettepaneku puude raskusastme määramiseks puude.
 10. Plaani valmides võetakse kliendiga ühendust, et kooskõlastada ja allkirjastada plaan.
 11. Asutus saadab allkirjastatud plaani kinnitamisele pensioniametisse.
 12. Kinnitatud  rehabilitatsiooniplaan saadetakse teile  postiga koju – tähitud kirjaga.
 13. Kui plaani kaudu on määratud ka puue, tuleb pöörduda kohalikku pensioniametisse,  täita avaldus toetuse määramiseks ning teatada oma arveldusarve, kuhu hakkab laekuma igakuiselt puudetoetus. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus  *.pdf   *.rtf
 14. Teenuse saamiseks tuleb taotleda  uus suunamiskiri kohalikust pensioniametist või täita TAOTLUS ja saata postiga kohalikku pensioniametisse.   Rehabilitatsiooniteenuse taotlus  *.pdf  *.rtf  
 15. Suunamiskiri tuleb tähitud kirjaga koju. 21 päeva jooksul peate ennast registreerima soovitud asutuses, kus soovite teenust saada.
 16. Asutuste loetelu leht on suunamiskirjaga kaasas.  Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste kontaktandmed  http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
 17. Klient saab teenuse käigus ainult neid teenuseid, mis on rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas kirjas.
 18. Kui  rehabiliteeritav vajab teenust, mida tegevuskavas ei ole  – on võimalik, kui vastav spetsialisti teeb lisahinnangu ja tegevuskava lisa ning vajalikku teenust saab teostada.
 19. Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetellu kuuluva iga teenuse kohta kehtestatud piirsumma kalendriaastaks  on kirjas suunamiskirjas lk3.
 20. Kui inimene vajab ainult ühte või mõnda loetelus olevat teenust, saab ta ära kasutada ka ainult nende teenuste osa kalendriaastaks ettenähtud vahenditest. Nende teenuste arvel, mida isik ei vaja, kasutamata jäävat raha ei ole võimalik kasutada muude teenuste saamiseks.
 21. Kui rehabilitatsiooniasutus asub teises vallas või linnas, siis riik kompenseerib sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, isiklikule abistajale või hooldajale), mõlemale maksimaalselt 650 krooni  - mis teeb kokku maksimaalselt 1 300 krooni aastas. 
 22. Majutuse ööpäeva maksumus sisaldab ühe toidukorra.
 23. Lisaks on võimalik taotleda rehabilitatsioonitoetust  16- 65 aastastel puudega inimestel - seda makstakse kuni 800 krooni aastas, millele lisandub omaosalus 5% ehk 40 krooni. Seda võib kasutada kas protseduurideks või kulutusteks, mis on seotud rehabilitatsiooniga.