Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?

  • Puude raskusastet taotlevatel lastel ja täiskasvanutel.
  • Puudega lastel ja täiskasvanutel.
  • 16-a kuni vanaduspensioniealistel psüühilise erivajadusega inimestel,  kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.